TEAM Colombia TEAM Turkey TEAM Norway TEAM Malaysia TEAM Mexico TEAM Korea TEAM Italy InterPARES 3 TEAM China TEAM Catalonia TEAM Canada TEAM Brazil TEAM Africa

TEAM Turkey Terminology Database

TEAM Turkey Dictionary

Bold text denotes glossary definitions.

alıcı
i., Belgenin yönlendirildiği ya da hedeflediği kişi(ler).

araç
i., Bilginin kaydedildiği ya da kaydedilebileceği fiziksel materyal ya da malzeme

arşivler
i., [belgeler] İş süreçlerinde yasal ya da kişisel nedenlerle üretilen ya da sağlanan, korunan dokümantasyonun tümü.[yer] Belgelerin kalıcı koruma için alıkonulduğu yer. [kurum] Kalıcı koruma için seçilen belgelerin korunması ve iletişiminden sorumlu organizasyon ya da kurum.

arşivsel bağ
i., Yerleşim yerleri aynı (dosya, seri, klasör) her bir belge arasındaki ağ.

arşivsel tanımlama
i., Tanımlamam işlemi için gerekli her bir bölüm ya da parçasının tanıtıldığı; bilginin tanımlanması, yönetimi, yerleştirilmesi, arşiv materyallerinin, üretildiği belgelerin içerikleri ile açıklanması için elde etme, analizleme, organize etme ve kaydetme işlemlerinin tümü

belge
i., Kurumsal uygulamalarda bir araç olarak üretilen, sağlanan ya da yan ürün olarak ortaya çıkan ve yine kurumsal uygulamalar ya da danışma amacıyla saklanan doküman (See also:  belge serileri, belge üretimi (?), doküman, güvenilir belge, özgün belge, özgün belge, özgün kopya, özgünlüğü tanımlanmış belge, resmi belge, )

belge koruma
i., Belgelerin ve içerdiği bilgilerin sağlanması, depolanması, hizmete sunulması işlevleri ve bu işlevleri yerine getirmek için düzenlenen kurallar (See also:  belge üretimi, belge üretimi (?), )

belge serileri
i., Bir sınıflama, dosyala sistemi ya da aynı dosya işlemleri sırasında toplandıkları için bir ünitede korunan, aynı aktiviteler ya da aynı işlemler sırasında üretilen ya da üretimlerine neden olan diğer ilişkilerinden, sağlanmalarından ya da kullanımlarından dolayı bir arada bulunması gereken klasörler, dosya birimleri ya da tek başına dokümanlar

belge sistemi
i., Belge üreten birimlerde bele saklama ve belge koruma uygulamalarını kapsayan, üreticinin belge yönetim işlevleri tarafından kontrol edilen sistem

belge üretimi
f., Belgelerin yapımı ve yerleştirilmesi ya da sağlanması ve yerleştirilmesi. (See also:  belge üretimi (?), )

belge üretimi (?)
Belgenin yapıldığı ya da sağlandığı andan yerleştirme ya da referans aşamasına kadar Belgelerin yaşam döngüsünün ilk aşaması. (See also:  belge üretimi, )

belgesel form
i., Belgenin içeriği, idari ve dokümanter kapsamı, iletişim yetkisine göre sunum kuralları. İçsel ve dışsal unsurları kapsayan dokümanter form

bütünlük
i., Tüm önemli açılardan tamamlanmış ve değiştirilmemişliğin kalitesi

değerlendirme
i., Belgelilerin korunma koşulları ve süresine karar vermek amacıyla yürütülen çalışmalar.

doğrulama
i., Resmi görevliler, noter, yetkilendirilmiş otoriteler vb. Tarafında belgelerin, belirli bir konu ya da sürede özgünlüğe sahip olduğunun teyit edilmemesi (See also:  özgünlük, )

doğruluk
i., Veri, enformasyon, doküman ya da belgelerin, kesinlik, doğruluk, güvenilirlik, hatasızlık, bozulma ve kalıcılık derecesi

doküman
i., Bir medyaya yerleştirilmiş (kaydedilmiş) semantic bir anlamı olan mesajlardan oluşmuş bilginin bölünemez parçası. Bir doküman belirli bir formda içeriktedir. (See also:  belge, )

dosya
i., Kişi, proje ya da konu ile ilgili belgelerin bütünsel olarak bir araya getirilmiş hali. Eş anlamı: evrak dosyası (dossier) .

dosyalama
f., Üretilen ya da sağlanan belgeler arasından aynı eylem/iş ya da aynı kişi, konu ile belgelerin daha sonra erişmek ya da referans için ayrılması işlemi.

düzeltilmiş form
i., İçeriğinin tam ve değiştirilmemiş olduğundan emin olunan bir belgenin kalitesi

enformasyon
i., Karmaşık anlam bütünlüğünü organize etmeye dönük bir araya gelmiş veriler

erişilebilirlik
i., Bilginin elde edilebilirliği ve kullanılabilirliği.

erişim sistemi
i., Bir belge saklama sisteminde belgeleri araştırma ve bulma ya dönük kuralar bütünü ve bu kuralların uygulanmasına dönük araçlar ve mekanizmalar

evrak dosyası/sicil
i., Aynı olay, iş, kişi, yer, proje ya da diğer konularda ayrılmış tüm belgelerin belirli bir yerde toplanması

fonlar
i., İşlev ya da aktiviteler nedeniyle gerçek ve tüzel kişilerce toplanan belgelerin bütünü. Eş anlamı: arşivler.

güvenilir belge
i., Bir belgenin ilişkilendirildiği olayı temsil etme kabiliyeti. (See also:  özgün belge, özgünlüğü tanımlanmış belge, resmi belge, )

güvenilirlik
i., Herhangi bir olaya yönelik içerdiği bilgiden dolayı belgelere duyulan itimat. Belgeler ilgili oldukları olayı temsil ediyorsa geçerlidir. Belge formunun bütünlüğünün, üretim proseslerinin kontrolü sonucunda karar verilir.

işlev
i., Bir amacı başarmayı ya da gerçekleştirmeyi amaçlayan tüm aktiviteler

kalıcı koruma
i., Materyallerin fiziksel ya da teknolojik stabilizasyonu ve sürekli, kalıcı, stabil, dayanıklı, kesintisi, bölünmemiş biçimde , sonu öngörülerek entelektüel içeriğinin korunması.

kimlik/ayniyet
Bir belgeyi ya da dokümanı diğer belge ya da dokümanlardan ayıran tüm özellikleri. Özgünlüğü ve bütünlüğüne ilişkin unsurlarla birlikte

klasör
i., Aynı dosya bütünü içerisinde elektronik olmayan belgelerin genellikle kronolojik olarak esnek olarak (çıkartma ve takma işlemlerinin kolayca yapılabildiği) saklandığı muhafaza aracı

kopya
i., Reprodüksiyon işlemleri sonucunda bir objenin çoğaltılması

koruma
i., Materyallerin (veri, dokümanlar ya da belgeler) fiziksel ve teknolojik stabilizasyonu ve entelektüel içeriğinin korunmasını sağlamak üzerine tasarlanmış prensiplerin, politikaların ve stratejilerin tümü

nitelik
i., Bir belge ya da belge unsurunu özel olarak tanımlayan karakter.

özgün belge
i., Diğer kopyaların, çevirilerin ya da örneklerin çoğaltıldığı ilk kopya ya da ilk örnek (See also:  güvenilir belge, özgün belge, özgünlüğü tanımlanmış belge, resmi belge, )
i., Üretildiği biçimiyle, hiçbir değiştirme ya da bozulmaya uğramamış belge. (See also:  güvenilir belge, özgün belge, özgün kopya, özgünlüğü tanımlanmış belge, resmi belge, )

özgün kopya
i., Herhangi bir işlevin yerine getirildiğinin resmi olarak onaylandığı, mahkemelerce kabul edilebilecek kopya.

özgünlüğü tanımlanmış belge
i., Resmi görevliler, noter, yetkilendirilmiş otoriteler vb. tarafından onaylanmış, belirli bir konu ya da sürede özgünlüğe sahip olduğu teyit edilmiş belge (See also:  güvenilir belge, özgün belge, özgün belge, resmi belge, )

özgünlük
i., Bir belgenin belge olduğunun güvenilirliği. Örneğin bir belgenin içerdiği bilginin kalitesi, bozulma ya da tahriften korunma düzeyi (See also:  doğrulama, )

protokol defteri
i., Gelen, giden ve dahili belgelerin tanımlanma kayıtlarını , gerçekleştirilen uygulamaları içeren bir defter türü

provenans içeriği
i., Üreten birim, yükümlülükleri, yapısı ve işlevleri

resmi belge
i., Tamamlanmış, sonuç ve otorize edilmiş belge ya da örneği. (See also:  güvenilir belge, özgün belge, özgün belge, özgünlüğü tanımlanmış belge, )

seçim sistemi
i., Belgelerin seçimini etkileyen gerekli araçlar ve mekanizmalarla birlikte değerlendirme stratejileri, gözden geçirme prosedürleri, ayıklama kuralları ve prosedürleri

sınıflama/dosyalama
i., Herhangi bir plan ya da şemada belirlenmiş yöntemler, prosedürler, uygulama örneklerine göre belgelerin ya da belge kategorilerinin sistematik organizasyonu.

taslak
i., Düzeltilmek üzere hazırlanmış belge

üretici
i., Zorunluluk, hizmet içi gereklilik ya da aktivitelerden ötürü belgeleri yapan, sağlayan, toplayan özel ya da tüzel kişi. (See also:  yasal personel, )

yasal personel
i., Varlıklar, gerçek ve tüzel kişiler üzerinde yasal geçerliliği olan işlemleri yapmaya kapasitesi olan ya da eylem yapma ya yetkilendirilmiş personel.

yasal sistem
i., Herhangi bir sistemin kuralları üzerine organize edilmiş grup. Üç parçadan oluşur: sosyal grup, sosyal grubun organizasyonel kuralları ve sosyal grup tarafından tanınmış bağlayıcı kurallar sistemi

yazar
i., Belge işini fiziksel ya da yasal olarak gerçekleştirme kapasitesi olan ya da belge işinde adı ya da imzası bulunan özel ya da tüzel kişi.

 

Return to the InterPARES 3 Project Terminology DB page.

Search for Documents  •   Contact Us  •   Sitemap  •   Copyright