TEAM Colombia TEAM Turkey TEAM Norway TEAM Malaysia TEAM Mexico TEAM Korea TEAM Italy InterPARES 3 TEAM China TEAM Catalonia TEAM Canada TEAM Brazil TEAM Africa

TEAM Catalonia Terminology Database

TEAM Catalonia Dictionary

Bold text denotes glossary definitions.

accessibilitat
s., Disponibilitat i usabilitat de la informació.

actualització de suport
s., El procés de copiar el contingut digital d'un suport digital a un altre (encara que sigui en el mateix tipus de suport). (See also:  actualització de suport de documents (d'arxiu), conversió, convertir documents (d'arxiu), migració transformativa, migració, )

actualització de suport de documents (d'arxiu)
s., El procés de refresc de documents (d'arxiu) electrònics en el curs habitual de gestió per assegurar la seva accessibilitat quan el suport d'emmagatzematge esdevingui obsolet o degradat amb el temps, deixant intacte la seva forma intel•lectual. (See also:  migració de documents (d’arxiu), migració transformativa de documents (d'arxiu), )

annex
s., Un document que, en estar vinculat físicament a un document mitjançant una acció, esdevé part d’aquest document.

arxiu
s., [documents (d’arxiu)] Conjunt de documents (d’arxiu) produïts o rebuts per una persona jurídica o física o organització en el transcurs dels seus assumptes, i que són preservats. [lloc] Lloc on es custodien els documents (d’arxiu) determinats de conservació permanent. [institució] Agència o institució responsable de la preservació i la comunicació de documents (d’arxiu) determinats de conservació permanent.

arxivar
v., Reservar un document (d'arxiu) produït o rebut entre els documents (d'arxiu) que formen la mateixa acció / assumpte o referits a la mateixa persona o subjecte, i que són susceptibles de ser recuperats per acció o referència.

atribut
s., Característica que identifica unívocament un document (d’arxiu) o un seu element.

atribut del document (d’arxiu)
s., [diplomàtica] Característica que defineix el document (d'arxiu) o un element del document (per exemple, el nom de l'autor)

autenticació
Declaració de l'autenticitat d'un document (d’arxiu) en un moment determinat realitzada per una persona amb competència jurídica i amb autoritat per a fer tal declaració (per exemple, un servei públic, notari, autoritat de certificació.

autenticar
v., Declarar, ja sigui oralment, per escrit o per estampació d’un segell, que una entitat és allò que pretén ser després d’haver comprovat la seva identitat.

autenticitat
s., Confiabilitat d'un document (d'arxiu) com a tal; és a dir, la qualitat d'un document (d'arxiu) per a ser el que pretén i, per tant, no ha estat corromput o alterat. (See also:  autenticació, autenticitat, avaluacions d’autenticitat, presumpció d'autenticitat, requeriment d'autenticitat, requeriments bàsics d'autenticitat, requeriments de referència d'autenticitat, )

autor/a
s., Persona física o jurídica que té l'autoritat i la capacitat d'emetre el document (d’arxiu), ja sigui en nom seu o per delegació.

avaluació
s., Procés per a determinar el valor dels documents (d’arxiu) amb el propòsit d'establir el període i condicions de preservació.

avaluacions d’autenticitat
s., Determinació de si un document té tots els elements formals que se suposa que tenia presents quan es van produir per primera vegada o es va rebre i va ser reservat. (See also:  autenticitat, presumpció d'autenticitat, requeriment d'autenticitat, requeriments bàsics d'autenticitat, requeriments de referència d'autenticitat, )

base de dades
s., Conjunt de dades i enllaços entre ells, estructurades d’una manera que permet que siguin accessibles, manipulades i extretes per una varietat de programes d’aplicacions o idiomes.

base de dades "back-end"
s., Base de dades que conté i gestiona les dades d’un sistema d’informació, diferent dels components de presentació o interfície d’aquest sistema.

cadena de bits
s., Dades digitals codificades en una seqüència no estructurada de bits binaris que són transmesos, emmagatzemats o rebuts com una unitat. (See also:  cadena de bytes, mapa de bits, )

cadena de bytes
s., Seqüència de bits on les dades (valors binaris) estan agrupades en unitats anomenades “bytes”. (See also:  cadena de bits, )

cadena de preservació
s., Sistema de controls sobre tot el cicle de vida dels documents (d’arxiu) per tal d’assegurar la seva identitat i integritat al llarg del temps. (See also:  control administratiu, control intellectual, custodi, custòdia, custodia ininterrompuda, )

característica del document
s., [diplomàtica] Qualitat pertanyent a tots els documents, així com una forma documentada, un contingut estable, un vincle arxivístic amb altres documents (d'arxiu) dins o fora del sistema i amb un context identificable.

carpeta
s., Contenidor en el qual s'agrupen i conserven els documents no electrònics d'arxiu, generalment ordenats cronològicament. Un dossier pot està format per més d'una carpeta.

cinta d’àudio digital
s., (DAT) Tipus de suport magnètic digital que pot emmagatzemar fins a 4 gigabaytes de dades digitals per casset utilitzant la gravació d’exploració helicoïdal. (See also:  cinta lineal digital, )

cinta lineal digital
s., (DLT) Tipus de medi magnètic digital que pot emmagatzemar fins a 35 gigues de dades digitals per casset utilitzant la gravació longitudinal. (See also:  cinta d’àudio digital, )

classificació
s., Organització sistemàtica dels documents (d’arxiu) en grups o categories d'acord amb els mètodes, procediments, o convencions representades en un quadre o esquema. (See also:  classificar, quadre de classificació, )

classificar
v., Organitzar sistemàticament en grups o categories d’acord a uns criteris establerts. (See also:  classificació, documents (d'arxiu) classificats, quadre de classificació, )

codificació digital
s., Ús de valors numèrics diferenciats (com els valors binaris 0 i 1) enlloc d’un espectre continu de valors (com aquells generats per un sistema analògic). (See also:  digital, )

compatibilitat
s., Capacitat de dispositiu o sistemes (per exemple: programes, formats de fitxers, protocols i fins i tot llenguatges de programació) per a treballar junts o intercanviar dades sense modificació. Vegeu també: multiplataforma, interoperabilitat.

completesa
s., Característica d’un document (d’arxiu) que es refereix a la presència en ell de tots els documents requerits per el productor i el sistema jurídic per a que sigui capaç de generar conseqüències. Qualitat present en un document (d’arxiu) original, juntament amb la primitivitat i completesa. (See also:  document (d'arxiu) complet, document (d’arxiu) original, )

component digital
s., Objecte digital que forma part d’un o més documents, i les metadades necessàries per a ordenar, estructurar o manifestar el seu contingut o forma, que exigeix una determinada acció de preservació.

compressió
s., Codificació o recodificació de dades digitals per estalviar espai d’emmagatzemament o transmissió del temps. Vegeu també: compressió sense pèrdues; compressió amb pèrdues

confiabilitat
s., Exactitud, fiabilitat i autenticitat d'un document (d'arxiu).

context administratiu
s., L’estructura, les funcions i els procediments de l'entorn organitzacional en el qual el productor existeix. (See also:  context de procedència, context documental, context jurídic-administratiu, context tecnològic, )

context de procedència
s., Ens productor, el seu mandat, l’estructura i les funcions. (See also:  context administratiu, context documental, context jurídic-administratiu, context tecnològic, )

context documental
s., El fons arxivístic al qual pertany un document (d'arxiu), i la seva estructura interna. (See also:  context administratiu, context de procedència, context jurídic-administratiu, context tecnològic, )

context jurídic-administratiu
s., Sistema jurídic i organitzatiu al qual pertany el productor. (See also:  context administratiu, context de procedència, context documental, context tecnològic, )

context tecnològic
s., Característiques del maquinari, programari i d'altres components d'un sistema informàtic on es produeixen els documents (d'arxiu). (See also:  context administratiu, context de procedència, context documental, context jurídic-administratiu, )

control administratiu
s., Exercici d’autoritat sobre el manteniment, l’ús, la disposició i l’accessibilitat dels arxius de gestió per a mantenir la funció per la qual varen ser produïts. (See also:  cadena de preservació, control intellectual, custodi, custòdia, custodia ininterrompuda, )

control intellectual
s., Control establert sobre el material d'arxiu mitjançant els instruments de descripció de la seva procedència, composició, abast, contingut informatiu i relacions internes i externes. (See also:  cadena de preservació, control administratiu, custodi, custòdia, custodia ininterrompuda, )

conversió
s., Procés de transformació d’un document digital o d’un altre objecte digital d’un format, o una versió de format, a un altre format. (See also:  convertir documents (d'arxiu), migració transformativa, migració transformativa de documents (d'arxiu), )

convertir documents (d'arxiu)
v., Transformar documents (d’arxiu) digitals d’un format, o una versió de format, a un altre format en el curs normal i habitual d’activitats / negocis (en cas contrari, l’activitat és convertir, no produir) per als propòsits de seguretat, prevenció de desastres, conservació / preservació, obsolescència de tecnologia, assegurant / garantint la compatibilitat amb diferents configuracions i generacions de hardware i software, o compactant la informació, mentre es deixi / es mantingui íntegra la seva forma intel•lectual. (See also:  conversió, migració transformativa, migració transformativa de documents (d'arxiu), )

còpia
s., Duplicat d'un objecte, resultat d'un procés de producció.

còpia autèntica
s., Còpia certificada per una autoritat competent per a dur a terme aquesta funció, de manera que sigui admissible com a prova legal en un jutjat.

còpia simple
s., Duplicat d’un objecte desat en el format de fitxer en que va ser produït originàriament o en l’últim format que va ser usat i desat, fent-lo accessible i llegible pels humans en l’entorn habitual del productor.

criptografia
s., Pràctica i estudi de la protecció de la informació transformant-la (encriptant-la), a un format il•legible, anomenat text xifrat. Només aquells que posseeixen una clau secreta (privada) poden desxifrar (o desencriptar) el missatge a un text pla.

custodi
s., Persona o institució que s’encarrega de la custòdia (d’un fill, propietat, documents, o altres) (See also:  cadena de preservació, control administratiu, control intellectual, custòdia, custodia ininterrompuda, )

custodi de confiança
s., Preservador que pot demostrar que no té cap raó per alterar els documents (d'arxiu) preservats ni permetre'n l'alteració per part de tercers i és capaç d'implementar tots els requeriments per a la preservació de còpies autèntiques dels documents (d'arxiu). (See also:  gestor de documents (d’arxiu) de confiança, preservador designat de documents (d'arxiu), requeriment d'autenticitat, requeriments bàsics d'autenticitat, )

custòdia
s., Responsabilitat bàsica per a la tutela dels documents (d’arxiu) o arxius basada en la seva possessió física per que no necessàriament implica la seva tutela legal. (See also:  cadena de preservació, control administratiu, control intellectual, custodi, custodia ininterrompuda, )

custodia ininterrompuda
s., Línia de custòdia ininterrompuda i en la que es pot fer un seguiment, control i normalment compte amb un conjunt de registres des de la producció fins al manteniment que serveix com a mitjà per a protegir l'autenticitat dels documents (d'arxiu). (See also:  cadena de preservació, control administratiu, control intellectual, custodi, custòdia, )

dada
s., La unitat més petita d’informació significativa.

dada digital
s., Unitat d’informació significativa més petita, expressada en bits binaris que és codificada i fixada en un medi digital.

data grid
s., Registre de les entitats digitals en un espai de noms lògics. Les manipulacions del material registrat poden ser automatitzades a través de qualsevol ordinador estàndard d’interfase de programació d’aplicacions (API).

declarar document (d'arxiu)
v., Reservar intel•lectualment documents (d’arxiu) assignant codis de classificació d’un quadre de classificació als documents produïts o rebuts i afegint aquests codis a les metadades identificadores, i assignant números de registre basats en l’esquema de registre i afegint aquests números a les metadades d’identificació. (See also:  document (d'arxiu) declarat, document produït, document rebut, quadre de classificació, reservar, )

definició del tipus de document
s., (DTD) La definició d’un tipus de document en SGML o XML, consisteix en un conjunt d’etiquetes i la seva interpretació.

desar
v., Fixar un objecte digital en un sistema d'emmagatzematge no volàtil en un suport digital. (See also:  fixar, )

descompressió
s., Retorn d’una imatge comprimida o una dada comprimida a una forma no comprimida. Alguns mètodes de compressió perden informació i per tant la imatge o dada descomprimida no és equivalent a l’original.

descripció arxivística
s., Creació d'una representació exacta d'una unitat de descripció i, si escau, de les parts que la composen, mitjançant la captura, l'anàlisi, l'organització, i l'enregistrament de la informació que serveix per a identificar, gestionar, localitzar i explicar els materials arxivístics i el context i documents (d’arxiu) que la varen produir. (See also:  control administratiu, control intellectual, descriure documents (d'arxiu), )

descriure documents (d'arxiu)
v., Registrar la informació sobre la natura i la composició dels documents (d’arxiu) adquirits per a la preservació permanent sobre els seus contextos jurídics – administratius, de provinença, de procediment, documentals i tecnològics, així com també la informació sobre qualsevol canvi sofert des de que van ser produïts. (See also:  descripció arxivística, )

destinatari
s., Persona o persones a qui el document (d’arxiu) es remet o que en són els destinataris.

digital
a., Representació d’un procés físic a través de valors binaris diferenciats.

document
s., Unitat indivisible d'informació constituïda per un missatge fixat (enregistrat) en un suport de manera sintàcticament estable. Un document té una forma fixa i un contingut estable. (See also:  annex, document (d'arxiu), document d'esquema, document digital, document identificat, document rebut, )

document (d’arxiu) autenticat
s., Document (d’arxiu) que la seva autenticitat ha estat declarada en un moment determinat per una persona amb competència jurídica i amb autoritat per a fer tal declaració (per exemple, un servei públic, notari, autoritat de certificació) (See also:  document (d'arxiu) autèntic, document (d’arxiu) autoritzat, document (d'arxiu) complet, document (d’arxiu) fiable, document (d’arxiu) original, )

document (d’arxiu) autoritzat
s., Document (d'arxiu) considerat pel productor com a document oficial seu i generalment subjecte a controls procedimentals que no són requerits per a les còpies. La identificació de documents autoritzats correspon a la designació d’una oficina de responsabilitat primordial/primària com un dels components d’un programa de retenció de documents. (See also:  còpia autèntica, document (d'arxiu) autèntic, document (d’arxiu) autenticat, document (d'arxiu) complet, document (d’arxiu) fiable, document (d’arxiu) oficial, document (d’arxiu) original, )

document (d’arxiu) fiable
s., Document (d’arxiu) capaç d’acreditar els fets dels quals és testimoni. (See also:  document (d'arxiu) autèntic, document (d’arxiu) autenticat, document (d'arxiu) complet, document (d’arxiu) original, )

document (d’arxiu) oficial
s., Una versió o instanciació completa, final i autoritzada d'un document (d’arxiu). (See also:  document (d'arxiu) autèntic, document (d’arxiu) autenticat, document (d’arxiu) autoritzat, document (d'arxiu) complet, document (d’arxiu) fiable, document (d’arxiu) original, )

document (d’arxiu) original
s., Primera còpia o arquetip; la forma de la qual un altre instrument és transcrit, copiat o iniciat. (See also:  document (d'arxiu) autèntic, document (d’arxiu) autenticat, document (d’arxiu) autoritzat, document (d'arxiu) complet, document (d’arxiu) fiable, document (d’arxiu) oficial, )

document (d'arxiu)
s., Document produït o rebut en el curs d'una activitat com a instrument o producte d'aquesta activitat, i que és reservat per acció o referència (See also:  annex, atribut del document (d’arxiu), característica del document, còpia autèntica, document, document (d’arxiu) autenticat, document (d’arxiu) autoritzat, document (d’arxiu) fiable, document (d’arxiu) oficial, document (d’arxiu) original, document (d'arxiu), document (d'arxiu) autèntic, document (d'arxiu) complet, document (d'arxiu) declarat, document (d'arxiu) dinàmic, document (d'arxiu) electrònic, document (d'arxiu) executat, document (d'arxiu) facilitador, document (d'arxiu) instructiu, document (d'arxiu) produït, document digital, document identificat, document produït, document rebut, documents (d'arxiu) classificats, element d'un document (d'arxiu), esborrany, forma original d'un document (d'arxiu), formulari de transferència, producció un document (d’arxiu), sèrie documental, )

document (d'arxiu) autèntic
s., Document (d’arxiu) que és allò que pretén ser i que està lliure d'alteració o corrupció. (See also:  còpia autèntica, document (d’arxiu) autenticat, document (d’arxiu) autoritzat, document (d'arxiu) complet, document (d’arxiu) fiable, document (d’arxiu) oficial, document (d’arxiu) original, )

document (d'arxiu) complet
s., Document (d’arxiu) que conté tots els elements requerits per el creació i el sistema jurídic perquè sigui capaç de generar conseqüències. (See also:  còpia autèntica, document (d'arxiu) autèntic, document (d’arxiu) autenticat, document (d’arxiu) autoritzat, document (d’arxiu) fiable, document (d’arxiu) oficial, document (d’arxiu) original, )

document (d'arxiu) declarat
s., Document identificat, produït o rebut pel productor, al qual se li ha donat un codi de classificació basat en el quadre de classificació i que ha estat registrat d’acord amb el sistema de registre. (See also:  declarar document (d'arxiu), document produït, document rebut, quadre de classificació, reservar, )

document (d'arxiu) digital
s., Document digital que és tractat i administrat com un document (d’arxiu). (See also:  digital, document (d'arxiu), document digital, )

document (d'arxiu) dinàmic
s., Document (d'arxiu) el contingut del qual depèn de dades que poden variar a partir de bases de dades i fulls de càlcul interns o externs al sistema en què el mateix document (d'arxiu) ha estat produït.

document (d'arxiu) electrònic
s., Document (d'arxiu) analògic o digital que és transmès per un conductor elèctric i que requereix l'ús d'un equip electrònic per a ser intel•ligible per una persona.

document (d'arxiu) executat
s., Document (d'arxiu) que ha participat en la fase d'execució d'un procediment administratiu i al qual s'han annexat les metadades que transmeten les accions fetes en el curs del procediment, tal com la prioritat de la transmissió, la data de transmissió, el temps i/o lloc, les accions, etc.

document (d'arxiu) facilitador
s., Document (d'arxiu) prospectiu codificat en llenguatge de màquina i que participa activament en la realització d'una acció o procés. És una de les sis categories funcionals dels documents (d'arxiu), juntament amb dispositiu, instructiu, narratiu, probatori i de suport.

document (d'arxiu) instructiu
s., Document (d'arxiu) prospectiu que conté instruccions sobre com executar una acció o procés. És una de les sis categories funcionals dels documents (d'arxiu), juntament amb dispositiu, hàbil, narratiu, probatori i de suport.

document (d'arxiu) produït
s., Un document (d'arxiu) produït o rebut declarat com a document (d'arxiu) i reservat per una acció o referència, normalment en un sistema de gestió de documents (d'arxiu). (See also:  declarar document (d'arxiu), incorporació de documents, producció de documents (d’arxiu), producció un document (d’arxiu), produir un document (d’arxiu), reservar, )

document d'esquema
s., Document que compleix amb l’especificació SGML que defineix l’estructura i contingut d’altres documents que compleixen amb l’especificació SGML, és similar als DTD. Sin.: "document schema"

document digital
s., Component digital, o grup de components digitals, que es guarda, es tracta i s’administra com a document.

document identificat
s., Document produït o rebut al qual s'han annexat les metadades d'identitat (per exemple, persones, accions i dades de compilació). (See also:  document produït, document rebut, )

document produït
s., Document compost o recopilat pel productor. (See also:  document identificat, document rebut, incorporació de documents, )

document rebut
s., Document transmès al productor per part d'una persona física o jurídica externa. Vegeu també: documents produïts; documents (d'arxiu) rebuts. (See also:  document identificat, document produït, )

documentació
s., Tot el material que serveix per descriure un sistema i fer-lo més entenedor, més que contribuir en les operacions del sistema. La documentació és normalment classificada d’acord al seu objectiu, d’aquesta forma per un tipus de sistema donat hi pot haver documents de requeriments, documents de disseny, etc. A part de la documentació orientada al desenvolupament i manteniment del sistema, la documentació d’usuari descriu els aspectes interessants per als usuaris finals.

documents (d'arxiu) classificats
s., Documents (d'arxiu), produïts o rebuts per un productor, als quals s’ha donat un codi de classificació basat en el quadre de classificació. (See also:  classificació, quadre de classificació, )

element de dada
s., Component diferenciat / diferencial d’una dada.

element de forma
s., Part constitutiva de la forma documental d'un document (d'arxiu), visible en el documents (d'arxiu). Podria ser extrínseca, com un segell, o intrínseca, com una subscripció.

element d'un document (d'arxiu)
s., [diplomàtica] Part d'un documents (d'arxiu); un element és una expressió formal visible en el documents (d'arxiu) (per exemple, una signatura).

element extrínsec
s., [diplomàtica] Element de la forma documental d'un document (d'arxiu) que constitueix la seva aparença externa. Els tipus d'elements extrínsecs inclouen característiques de presentació, signatures electròniques, segells electrònics, marques de temps digitals emeses per un tercer de confiança, i signes especials. Vegeu també: element intrínsec.

element intrínsec
s., Els elements d'un document (d'arxiu) que constitueixen la seva composició interna. Els tipus d'elements intrínsecs són el nom de l'autor, el nom del productor, la cronologia, el lloc de producció del document (d'arxiu), el nom del/s destinatari/s, indicació de l'acció (assumpte), el nom del/s receptor/s, el nom del redactor, atestació, i signatura qualificada. Els elements del document (d'arxiu) transmeten l'acció en què el document (d'arxiu) participa i el seu context immediat.[Diplomàtica] Element que constitueix la composició formal interna d'un document (d’arxiu) i que expressa l'acció en la qual el document (d’arxiu) hi participa i el seu context immediat. Vegeu també: element extrínsec.

esborrany
s., Document (d'arxiu) produït per ser revisat.

estable
a., Referent al contingut, aquest pot ser fix o variable d'acord a unes regles fixades, dotant-lo de variabilitat limitada. (See also:  forma fixada, variabilitat acotada, )

estat de transmissió
s., Grau de perfecció d'un document (d'arxiu), si és un esborrany, un original o una còpia.

exactitud
s., Grau en el qual les dades, la informació, els documents o els documents administratius són precisos, correctes, fiables, lliures d’error o distorsió i pertinents a la matèria.

expedient
s., Agregació integrada de documents (d'arxiu) que es refereixen a persona, un projecte, o un altre tema. Sin.: dossier. (See also:  fons, sèrie documental, )

fiabilitat
s., Confiabilitat d’un document (d’arxiu) com a declaració de fet. Existeix quan un document (d’arxiu) pot acreditar el fet que tracta, i s’estableix per l’examen de completesa de la seva forma documental i la quantitat de controls exercits sobre el seu procés de producció.

fixar
v., Emmagatzemar sobre un suport de manera immutable. (See also:  desar, )

fons
s., Conjunt de documents (d'arxiu) que una persona física o jurídica reuneix en l'exercici de la seva funció o activitat. Sin.: arxius. (See also:  expedient, sèrie documental, )

forma documental
s., Regles de representació segons les quals es comuniquen el contingut d'un document (d’arxiu), el seu context administratiu i documental, i la seva validesa. La forma documental posseeix tant elements extrínsecs com intrínsecs.

forma física
s., [diplomàtica] Conjunt dels atributs formals del document que determinen la seva composició externa. Vegeu també: forma intel•lectual.

forma fixada
s., Qualitat d'un document (d'arxiu) que garanteix que el seu contingut roman complet i sense alteracions.

forma intel•lectual
s., [diplomàtica] Conjunt d'atributs formals d'un documents (d'arxiu) que representen i comuniquen els elements de l'acció en què està involucrat i del seu context immediat, tant documentals com administratius. Vegeu també: forma física.

forma original d'un document (d'arxiu)
s., Forma documental del el document (d'arxiu) quan s'obre per primer cop en la seva recepció o després d'haver estat capturat i declarat com a document (d'arxiu). Vegeu també: document (d'arxiu) original.

format de dades
s., Organització de les dades dins els fitxers, normalment designats per facilitar l’emmagatzematge, la recuperació, el processament, la presentació o la transmissió de les dades per software.

format digital
s., Codificació en bytes d’un objecte digital que defineix les normes sintàctiques i semàntiques pel mapeig des d’un model d’informació a una seqüència de bytes i el mapeig a la inversa de la seqüència de bytes al mode d’informació original. En el major nombre de contextos, el format del fitxer és utilitzat indistintament amb conceptes relacionats amb els fitxers com ara el format del fitxer, el format d’embolcall, la codificació, etc. No obstant, hi ha alguns contexts, “com ara els fluxos de contingut amb format de la xarxa de transport o consideracions de fluxos de continguts a un nivell de definició inferior al d’un fitxer, on la referència específica a “fitxer” no és apropiat.” Sin.: preservació digital. (See also:  cadena de bytes, )

formulari de transferència
s., Document de constància de l'acceptació de responsabilitat per part del preservador de preservar un conjunt de documents (d'arxiu) clarament identificats.

funció
s., Totes les activitats encaminades a aconseguir un fi.

gestió de documents (d’arxiu)
s., La funció de capturar, emmagatzemar i conservar els documents (d’arxiu) i la informació sobre ells, i el conjunt de normes que regeixen aquesta funció. (See also:  producció de documents (d’arxiu), producció un document (d’arxiu), produir un document (d’arxiu), sistema de gestió de documents (d’arxiu), )

gestor de documents (d’arxiu) de confiança
s., Persona o unitat dins de l'organització productora responsable de guardar i gestionar els documents (d'arxiu ) produïts, sense raó per alterar els documents (d'arxiu) generats o permetre a altres que els alterin i capaç d'implementar tots els requeriments per mantenir els documents (d'arxiu) autèntics. (See also:  custodi de confiança, preservador designat de documents (d'arxiu), requeriment d'autenticitat, requeriments bàsics d'autenticitat, )

identitat
s., Conjunt de característiques d’un document (d'arxiu) que l’identifiquen unívocament i el distingeixen d’un altre document (d'arxiu). Amb la integritat, és un component de l’autenticitat.

incorporació
s., Acte de registrar i desar una instància particular d’un objecte digital.

incorporació de documents
v., Registrar i desar (és a dir, fixar, en un magatzem no volàtil, a un suport digital d’una forma sintàcticament estable) instàncies particulars de documents provinents de fora la institució o documents produïts internament a la institució per un productor en el sistema de gestió de documents (d’arxiu) d’acord amb les especificacions dels procediments de negoci integrats amb el productor i procediments documentals, i els privilegis de producció de documents (d’arxiu). (See also:  declarar document (d'arxiu), producció de documents (d’arxiu), producció un document (d’arxiu), produir un document (d’arxiu), reservar, )

incorporar
v., Registrar i desar (és a dir, fixar, en un magatzem no volàtil, a un mitjà digital en una forma estable sintàctica) una instància particular d’un objecte digital.

informació
s., Compilació de dades, especialment quan estan organitzades per a transmetre una unitat de significat complexa.

integritat
s., Qualitat de ser complet i inalterat en tots els aspectes essencials.

manifestar
v., Representar un objecte digital emmagatzemat en una forma adequada per a la seva presentació per a una persona (per ex. en una forma llegible per humans) o per a un sistema informàtic (per ex. en un llenguatge de màquina). Vegeu també: reconstituir

mapa de bits
s., Representació digital composta per punts disposats en files i columnes, cadascun representat per un únic bit de dades que determina el valor d’un píxel d’una imatge monocrom en una pantalla d’ordinador. En una imatge en escala de grisos o color, cada punt es composa per un conjunt de bits que determinen els valors individuals d’un grup de píxels que, combinats creen una impressió visual d’una ombra o matís. També s’escriu “bit map”. (See also:  mapa de bits, )

migració
s., Procés de tramesa o de transferència d'objectes digitals d'un sistema a un altre. (See also:  actualització de suport, migració de documents (d’arxiu), )

migració de documents (d’arxiu)
s., Procés de tramesa de documents d'un sistema a un altre que n'asseguri un accés continuat quan el sistema esdevingui obsolet, deixant intacte les seves "formes" físiques i intel•lectuals. (See also:  actualització de suport, actualització de suport de documents (d'arxiu), conversió, convertir documents (d'arxiu), migració, migració transformativa de documents (d'arxiu), )

migració transformativa
s., Procés de convertir o actualitzar objectes digitals o sistemes a una nova generació de tecnologia de maquinari i/o programari. (See also:  conversió, convertir documents (d'arxiu), migració, migració de documents (d’arxiu), migració transformativa de documents (d'arxiu), )

migració transformativa de documents (d'arxiu)
s., Procés de convertir documents (d'arxiu) en el curs normal de negoci (altrament l'activitat no és migració sinó creació) per mantenir la seva compatibilitat amb la nova generació de maquinari i/o programari, deixant la seva forma intel•lectual intacta. (See also:  conversió, convertir documents (d'arxiu), migració, migració de documents (d’arxiu), migració transformativa, )

model de dades
s., Producte del procés de disseny de la base de dades que permet identificar i organitzar les dades requerides d’una manera lògica i física. Un model de dades diu / permet que la informació està continguda en una base de dades, com la informació pot ser utilitzada, i com els ítems / objectes de la base de dades es poden relacionar amb d’altres.

normalització
s., Procés de producció i/o d'emmagatzematge de documents digitals o altres objectes digitals a un número limitat de formats de dades o fitxers, sovint estandarditzats. Vegeu també: codificació perdurable; estratègia de preservació.

objecte digital
s., Agregació significativa d’un o més bits i metadades sobre les propietats d’un objecte, i en el seu cas, mètodes de realització d’operacions sobre l’objecte. (See also:  cadena de bits, digital, )

persona competent
s., Persona física o jurídica amb l'autoritat i la capacitat per actuar en un àmbit específic de responsabilitat. (See also:  persona competent, persona jurídica, )

persona jurídica
s., Entitat que té la capacitat o la potestat per actuar legalment i que està constituïda per un conjunt de persones físiques o un conjunt de béns materials. (See also:  persona competent, )

preservació
s., Conjunt de principis, polítiques i estratègies que controlen les activitats destinades a assegurar l'estabilització física i tecnològica, i la protecció del contingut intel•lectual de materials (dades, documents o documents (d'arxiu)).

preservació arxivística
s., Estabilització física i tecnològica i protecció del contingut intel•lectual dels documents (d’arxiu) destinats a la seva continuació, permanència, estabilitat, durabilitat, cadena no interrompuda i no trencada de preservació sense un final previsible. Vegeu també: preservació digital; preservació permanent. (See also:  preservació digital, preservació permanent, )

preservació digital
s., Procés específic de manteniment dels materials digitals Durant les diferents generacions de tecnologia, independentment d’on resideixin.

preservació permanent
s., Estabilització i protecció física i tecnològica del contingut intel•lectual de materials destinades a la seva continuïtat, persistència, estabilitat, duració, sense interrupció, sense alteració i sense un final previsible. (See also:  cadena de preservació, )

preservador designat de documents (d'arxiu)
s., Entitat responsable de tenir cura de la custòdia física i legal i preservació (és a dir, protegint i assegurant-ne l’accés) de còpies autèntiques dels documents (d’arxiu) inactius d’un productor. El paper del preservador designat ha de ser la d’un custodi de confiança per a un productor de documents (d’arxiu). Sin.: preservador designat, preservador. (See also:  custodi de confiança, gestor de documents (d’arxiu) de confiança, )

presumpció d'autenticitat
s., Deducció que es fa de l'autenticitat d'un document (d'arxiu) extreta dels fets coneguts sobre la manera en la qual ha estat produït i mantingut / conservat. (See also:  autenticació, autenticitat, avaluacions d’autenticitat, requeriment d'autenticitat, requeriments bàsics d'autenticitat, requeriments de referència d'autenticitat, )

privilegi d'accés
s., Autoritat per accedir a un sistema que recull, classifica, registra, recupera, descriu, llegeix, transfereix o elimina informació, reconeguda / concedida al personal laboral i funcionari dins una organització o agència. Vegeu també: restricció d’accés. (See also:  restricció d'accés, )

procediment documental
s., Conjunt de normes que regeixen l'elaboració d'un document arxivístic. Com més estandarditzat i rigorós sigui el procediment, més fiable es pot considerar el document (d'arxiu).

producció de documents (d’arxiu)
s., El conjunt de principis, polítiques, normes i estratègies que controlen el procés de producció de documents (d'arxiu) ja siguin produïts o rebuts. (See also:  gestió de documents (d’arxiu), producció un document (d’arxiu), produir un document (d’arxiu), )

producció un document (d’arxiu)
s., La primera fase del cicle de vida d'un document (d'arxiu) el qual ha estat produït o rebut i reservat una acció o referència. (See also:  declarar document (d'arxiu), document (d'arxiu) produït, incorporació de documents, producció de documents (d’arxiu), produir un document (d’arxiu), reservar, )

productor
s., Persona física o jurídica que produeix, rep, o acumula documents (d’arxiu) en l'exercici del seu mandat / missió, funcions o activitats. (See also:  persona competent, persona jurídica, )

produir un document (d’arxiu)
v., Produir i reservar o rebre i reservar un document (d’arxiu). (See also:  document (d'arxiu) produït, incorporació de documents, declarar document (d'arxiu), producció de documents (d’arxiu), producció un document (d’arxiu), reservar, )

quadre de classificació
s., Esquema d’identificació sistemàtica i localització / disposició de les activitats de negoci i documents (d'arxiu) en categories d’acord amb convencions lògicament estructurades, mètodes i normes de procediment. (See also:  classificació, classificar, documents (d'arxiu) classificats, )

reconstituir
v., Vincular i reunir el(s) component(s) digital(s) emmagatzemat(s) per permetre que el document sigui reproduït i manifestat de forma autèntica. Vegeu també: representar; reproduir documents (d'arxiu) digitals.

registre de documents / registre general
s., Un tipus de registre que conté els atributs d'identificació dels documents (d'arxiu) d'entrada, sortida i interns, amb referència a l'acció realitzada.

requeriment d'autenticitat
s., Especificació dels elements de la forma i el context que necessita ser preservat a fi de mantenir l’autenticitat d’un determinat tipus de document (d’arxiu) electrònic. (See also:  autenticació, autenticitat, avaluacions d’autenticitat, presumpció d'autenticitat, requeriment d'autenticitat, requeriments de referència d'autenticitat, )

requeriments bàsics d'autenticitat
s., Condicions mínimes necessàries per permetre al preservador certificar l’autenticitat de les còpies dels documents (d’arxiu) digitals d’un productor. (See also:  autenticació, autenticitat, avaluacions d’autenticitat, presumpció d'autenticitat, requeriments bàsics d'autenticitat, requeriments de referència d'autenticitat, )

requeriments de referència d'autenticitat
s., Condicions que serveixen com a base per al preservador de l’avaluació de l’autenticitat d’un productor de documents (d’arxiu) digitals durant l’avaluació (See also:  autenticació, autenticitat, avaluacions d’autenticitat, presumpció d'autenticitat, requeriment d'autenticitat, requeriments bàsics d'autenticitat, )

reservar
v., Declarar un document (d'arxiu) i retenir-lo per a una referència o ús futur, normalment dins d'un sistema de gestió de documents (d'arxiu) (See also:  declarar document (d'arxiu), gestió de documents (d’arxiu), incorporació de documents, producció de documents (d’arxiu), producció un document (d’arxiu), produir un document (d’arxiu), )

restricció d'accés
s., Autoritat per llegir un document, reconeguda / concedida a una persona, lloc o càrrec dins d’una organització o agència. Vegeu també: privilegi d’accés (See also:  privilegi d'accés, )

segell de temps
s., Codi binari adjuntat / incorporat a un document (d’arxiu) indicant la hora en què una acció va ocórrer, com la seva producció, recepció, lectura, modificació o supressió.

sèrie documental
s., Conjunt d'expedients, dossiers, unitats d'expedients, o documents individuals que són agrupats d'acord amb una classificació o sistema de classificació, o que són conservats com una unitat perquè són el resultat de la mateixa acumulació o procés d’arxivament, la mateixa funció o la mateixa activitat, i que tenen una forma particular o una relació motivada per la seva producció, recepció o ús. (See also:  expedient, fons, )

signatura digital
s., Signatura electrònica basada en una clau pública criptogràfica. (See also:  criptografia, signatura electrònica, )

signatura electrònica
s., Marca digital que té la funció de signatura, que és annexada o associada de forma lògica a un documents (d'arxiu), i és utilitzada per un signatari per assumir la responsabilitat, o donar el seu consentiment, del contingut del documents (d'arxiu). (See also:  signatura digital, )

sistema de descripció arxivística
s., Conjunt d’instruments descriptius que proveeixen un control intel•lectual i físic sobre els documents (d’arxiu) d’una institució arxivística o programa. Inclou, però no s’hi limita, guies, inventaris, índexs, localitzadors de repositoris.

sistema de gestió de documents (d’arxiu)
s., Conjunt de normes que regulen l'emmagatzemament, l'ús, el manteniment i disposició de documents (d'arxiu) i/o informació sobre documents (d'arxiu), i les eines i mecanismes que implementen aquestes normes. (See also:  gestió de documents (d’arxiu), )

sistema de preservació arxivística
s., Conjunt de principis, polítiques, normes i estratègies adoptades per una institució arxivística o el programa pel manteniment dels components digitals i la informació relacionada amb el temps, i per reproduir els documents autèntics i/o les agregacions / agrupacions de documents (d’arxiu), produïts per la interpretació dels controls externs i la seva aplicació als documents (d’arxiu) seleccionats per a la seva preservació

sistema de recuperació
s., Conjunt de normes que regeixen la cerca i la localització dels documents (d'arxiu) en un sistema de gestió de documents, i les eines i els mecanismes usats per a implementar-les.

sistema de selecció
s., Estratègies d'avaluació, procediments de monitorització i normes i procediments de disposició dins del sistema de preservació permanent, juntament amb les eines i els mecanismes necessaris per a dur a terme la selecció dels documents (d'arxiu).

sistema digital
s., Qualsevol sistema de dades binaries, en contraposició a un sistema analògic.

sistema documental
s., Sistema que comprèn els documents (d'arxiu) del productor i els subsistemes de gestió i de preservació de documents, el qual és controlat per la funció gestió de documents (d'arxiu) del productor.

sistema jurídic
s., Grup social que està organitzat sobre la base d'un sistema de normes i que inclou tres components: el grup social, el principi d’organització del grup social, i el sistema de normes vinculades reconegut per el grup social.

suport
s., Material físic o substància sobre la qual la informació pot ser o és enregistrada o emmagatzemada. (See also:  suport digital, )

suport digital
s., Material físic, com un CD, DVD, DAT o disc dur, utilitzat per emmagatzemar dades digitals. (See also:  suport, )

transferència
s., Assumir la custòdia legal i física d'un conjunt de documents i documentar-ho en un registre.

transmissió
s., Moviment d'un document (d'arxiu) a través de l'espai (des d'una persona o organització a una altra, o d'un sistema a un altre), o a través del temps.

variabilitat acotada
s., Canvis de forma i/o contingut d’un document (d'arxiu) digital que està limitat i controlat per normes fixades, per la qual la mateixa consulta, sol•licitud o interacció sempre genera el mateix.

videodisc digital
s., (DVD) Tipus de suport digital òptic d’una sola cara – o doble -, que emmagatzema de 4.7 a 8.5 gigabytes de dades digitals en dos continus, microscopis, pistes espirals o escletxes que han estat realitzats i llegits per un raig làser. Les especificacions del seu format lògic són determinades per l’especificació Universal Disk Format (UDF). Sin.: videodisc versàtil. (See also:  suport digital, )

vincle arxivístic
s., Xarxa de relacions que cada document (d’arxiu) té amb els documents (d’arxiu) que pertanyen a la mateixa agregació (expedient, sèries, fons).

 

Return to the InterPARES 3 Project Terminology DB page.

Search for Documents  •   Contact Us  •   Sitemap  •   Copyright