TEAM Colombia TEAM Turkey TEAM Norway TEAM Malaysia TEAM Mexico TEAM Korea TEAM Italy InterPARES 3 TEAM China TEAM Catalonia TEAM Canada TEAM Brazil TEAM Africa

Preguntes de la Recerca

 1.  Quines són les normatives, auditories i les polítiques que fan les organitzacions  que necessiten  sensibilitzar-se de la importància de la preservació digital, i quines són les millors maneres d’influir en elles?

 2. Com podríem adaptar el coneixement existent sobre la preservació digital dels documents electrònics a les necessitats i a les circumstàncies dels diferents arxius i unitats administratives?

 3. Com i quan haurien aquests arxius o unitats administratives haurien de preparar-se per a la preservació digital?

 4. Què distingeix la preservació de documents electrònics de la de qualsevol  altre objecte digital per a què els arxius se n’haurien de responsabilitzar?

 5. Quins tipus de documents electrònics, haurien de ser preservats per un arxiu o unitat administrativa, o quins d’aquests documents que ja hi són custodiats, necessiten més atenció, i quines són les qüestions més urgents i problemes  relacionats amb la seva producció, gestió i/o preservació?

 6. Quines són la naturalesa i les característiques de la relació que cadascun d'aquests arxius o unitats administratives haurien d'establir amb els productors dels documents d’arxiu dels quals són responsables?

 7. Quin tipus de polítiques, estratègies i procediments d’arxius i unitats administratives haurien de tenir per ésser capaços de controlar els documents  electrònics dels quals en seran o ja en són responsables des de la producció a la preservació, i sobre quins factors són depenent d’aquests dispositius administratius (per ex. un marc específic de comptabilitat i una estructura de govern)?

 8. Quins plans d'acció es poden concebre sobre preservació a llarg termini d'aquests organismes?

 9. Pot un pla d'acció escollit per a una organització concreta davant un tipus de documents ser vàlid per a una altra agrupació de documents del mateix tipus, produïts i preservats per la mateixa classe d'organització, de persona, o de comunitat en el mateix país?

 10. Pot un pla d'acció escollit per a una organització concreta davant un tipus de documents ser vàlid per a una altra agrupació de documents  del mateix tipus, produïts i preservats per la mateixa classe d'organització, de persona o de comunitat en un altre país o cultura?

 11. Pot un pla d'acció escollit per a un cert tipus de documents  o sistema ser vàlid independentment de l'organització que l’ha produït o el preserva i del seu context?

 12. Quins coneixements i habilitats es requereixen per aquells professionals que de  dissenyar polítiques, procediments i  plans d'acció per a la preservació  de documents electrònics en diferents tipus d’arxius i unitats administratives?

 13. Com poden els arxivers mantenir el seu coneixement entorn a la preservació digital davant de l’actualització ràpida i constant del canvi tecnològic?

 

Return to the InterPARES Project Research Questions page.

Search for Documents  •   Contact Us  •   Sitemap  •   Copyright