TEAM Colombia TEAM Turkey TEAM Norway TEAM Malaysia TEAM Mexico TEAM Korea TEAM Italy InterPARES 3 TEAM China TEAM Catalonia TEAM Canada TEAM Brazil TEAM Africa

Principis metodològics

InterPARES 3 és un projecte  internacional, amb col·laboradors multidisciplinaris, que està aplicant un enfocament multi-mètode d’apropament al desenvolupament de les pràctiques, dels processos i de les eines que ajudaran a assegurar un entorn protegit i durador per als documents electrònics produïts per arxius amb pocs recursos.

Guia dels principis metodològics

 1. Interdisciplinarietat, Multidisciplinarietat, Transdisciplinarietat
  El projecte és interdisciplinari en la mesura en què la seva missió i els seus objectius tan sols poden aconseguir-se a través de la contribució de diverses disciplines, la integració de metodologies, conceptes, principis, i tècniques de tants camps com sigui necessari. Aquest procés és molt diferent de la multidisciplinarietat única, que tendeix a examinar el mateix problema en el context de cada disciplina per separat per solucionar-lo dins  de la mateixa disciplina, sense cap integració d’altra teoria o  mètodes. Llavors els resultats es comparen i les millors solucions s'adopten. En contrast, és transdisciplinari és multireferencial i multidimensional. Mentre que l’interdisciplinari implica la transferència d'uns o més mètodes o idees d'una disciplina a una altra, i el multidisciplinari implica l'anàlisi del mateix objecte per moltes disciplines, transdisciplinari, com el prefix "trans" indica, implica el pensar en el mateix temps dins, a través de i fora de, cada disciplina, i més enllà de totes les disciplines. El seu propòsit és guanyar una comprensió de l 'actual realitat, un imperatiu de la qual és la unitat del coneixement. el "rigor, la franquesa, i la tolerància són les característiques fonamentals de l'actitud i de la visió transdisciplinar. El rigor en la discussió, considerant totes les dades existents, és la millor defensa contra distorsions possibles. La franquesa implica una acceptació d’allò desconegut, de l'inesperat i de l'imprevist. La tolerància implica el reconeixement d’idees i de veritats oposades a les nostres ."

 2. Transferabilitat
  La darrera missió del projecte és de naturalesa arxivística, pel què fa a la preocupació pel desenvolupament de sistemes de producció,,manteniment i preservació que garanteixin l’autenticitat dels documents d’arxiu objecte d’estudi, a llarg termini. Això implica que el treball realitzat durant tot el projecte en les diferents àrees disciplinàries ha de ser constantment traduït en termes arxivístics i relacionat directament amb conceptes arxivístics, aquesta és la base sobre la qual els sistemes destinats a protegir els documents s’han dissenyat. Per altra banda, un cop complerta la recerca, els sistemes arxivístics han d’ésser accessibles i comprensibles pels productors de documents d’arxiu, les organitzacions i institucions, i investigadors. En altres paraules, el resultat de la recerca ha de ser traduït de nou al llenguatge i als conceptes de cada disciplina, els quals en faran el vertader ús.

 3. Recerca oberta
  InterPARES 3 d’entrada, no aporta cap perspectiva epistemològica o definició intel·lectual. En canvi, els investigadors, en cada cas d’estudi o estudi general identificaran la perspectiva/es, el disseny de la recerca, i els mètodes que considerin més adequats per a la seva investigació. De fet, InterPARES 3 ha estat concebut per funcionar com un "coneixement en capes", en el sentit que alguns dels treballs d'investigació es basaran en coneixements desenvolupats en el transcurs de InterPARES; alguns tindran coneixement de temes similars desenvolupats en altres projectes d'investigació i en altres àrees d’activitat i això els pot influir en la seva creació de documents i la seva preservació ; d’altres encetaran nous temes i exploraran noves entitats i desenvoluparan uns coneixements completament nous.

 4. Disseny multi-mètode
  Tot i que l’enfocament metodològic general és una investigació activa, cada cas d’estudi i estudi general es portarà a terme amb el mètode i les eines que el propi equip que l’investiga consideri més adients. Els mètodes utilitzats són enquestes, estudis de casos, models, prototips, anàlisis diplomàtics i d’arxiu, i anàlisis de textos. La investigació ha de ser dirigida per les preguntes de la recerca i pels instruments desenvolupats per l’equip internacional.

 

Return to the InterPARES Project Methodological Principle page..

Search for Documents  •   Contact Us  •   Sitemap  •   Copyright