TEAM Colombia TEAM Turkey TEAM Norway TEAM Malaysia TEAM Mexico TEAM Korea TEAM Italy InterPARES 3 TEAM China TEAM Catalonia TEAM Canada TEAM Brazil TEAM Africa

Metodologia dels casos d’estudi

L’enfocament general és regeix per la metodologia de la investigació activa: un conjunt de disciplines,  les pràctiques que impliquen el diàleg col·laboratiu, una presa de decisions participativa, una deliberació democràtica inclusiva, i la màxima participació i representació de totes les parts interessades. La investigació activa pot prendre la forma de investigació etnogràfica o de desenvolupament de prototips.

Les fases de la recerca del cas d’estudi són:

  Identificar el problema -- Inicialment, cada soci institucional (test-bed) identificarà una agrupació de documents electrònics al qual se li hagi d’aplicar una preservació, sigui ja sota la custòdia del soci o no. Alternativament, el soci identificarà la política necessària, o un sistema per ser dissenyat i implantat.

  Recollida de dades -- Utilitzant mètodes arxivístics, es recopilaran dades sobre el context i les limitacions de cada test-bed. Posteriorment, usant també les entrevistes, anàlisis diplomàtics, i l'anàlisi del text, les dades seran recollides sobre el cos específic del material (documents electrònics), les seves formes documentals, les limitacions tecnològiques, els seus significats funcionals o culturals, etc., o en base a un requisit del sistema o necessitats i limitacions polítiques.

  Primeres Iteracions: Testant diferents solucions en diferents contextos -- Tots els membres del grup de treball (co-investigadors, col·laboradors, socis institucionals, estudiants de suport a la recerca) reflexionaran sobre les dades recollides per a cada cas d’estudi i articularan col·lectivament diverses solucions possibles de les quals sortiran els plans d’acció individuals i seran provats. Aquests plans d'acció hauran d’incloure una estratègia, protocols, requisits funcionals, procediments, i resultat previst,. Els plans seran implantats i testats i el resultat del test haurà d’incloure una avaluació de l’actuació dels plans contra els punts de referència i les línees de base establertes en la recerca existent.

  Comparació de les primeres iteracions -- els resultats de la prova seran compartits i analitzats entre tots els investigadors del grup de treball. Una avaluació d'aquests resultats permetrà reflexionar sobre cada acció, i ajustar els nostres plans d'acció respectius.

  Segona iteració: Ajustant les solucions per als contextos particulars -- després d'aquesta avaluació, el procés començarà un altre cicle. Aquesta segona iteració explicarà les mancances dels resultats de la prova, i els beneficis d’aquesta a través de la comparació dels contextos. De tal manera, que ajustarà els nostres plans i mètodes de funcionament. La segona iteració continuarà amb mini-iteracions petites fins assolir un pla d’acció definitiu adequat per a cada context, implantat i comprovat

  Comparacions de les segones iteracions -- les dades seran comparades entre les cohorts - les organitzacions (socis) del mateix tipus (p. ex., arxius municipals, arxius universitaris, comunitats d’arxius) – per establir quins són els factors crítics que determinen la solució més apropiada per a aquests contextos i si estan lligades a les formes documentals, la tecnologia,  la cultura organitzativa o   funció, o altres elements de l’entorn. Aquesta comparació ens permetrà fer declaracions de tipus general. A més, un cop l'any, els resultats seran comparats amb investigacions paral·leles portades a terme per altres grups de treball i amb uns altres resultats. Aquesta comparació de resultats no es perdrà perquè tots els socis internacionals compartiran un mateix Web i mantindran una comunicació continuada.

  Reflexió, anàlisis, i síntesis -- a través de la recerca, els co-investigadors i els col·laboradors reflexionaran sobre totes les qüestions i procediments i faran explícits les seves opinions i idees, de tal donant lloc a consideracions teòriques.


 

Return to the InterPARES Project Case Study Methodoloy page.

Search for Documents  •   Contact Us  •   Sitemap  •   Copyright